โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520063]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 
66119495535 
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง