โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520064]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 
66119522421 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง