โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520065]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 
66119497012 
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง