โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520066]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 
66119494988 
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง