โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520068]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 
66119516827 
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง