โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520071]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน 
66119512366 
ซื้อชุดทิ้งหมึก Maintenance Box สำหรับเครื่อง Plotter Epson T๕๒๗๐D รหัสครุภัณฑ์ ๒๕๖๐๑๓๑-๑๐๐๐๔๒-๒๐๙๙ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง