โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520076]

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 
66119537316 
ซื้ออะไหล่รถลากจูง จำนวน 12 รายการ กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองพระอุดม กม.0+000 - 4+500 ปริมาณ 6,800 ตัน โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง