โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520090]

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 
66129011066 
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ( มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร รวม ๑ รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาวPL๓ ระยะที่ ๓ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (จจ.15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง