โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [520092]

โครงการชลประทานศรีสะเกษ 
66119520820 
ซื้อที่ถอนลวดเย็บกระดาษ ๑๐๓๙A และอื่นๆ จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง