โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529048]

โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
67029489824 
ซื้อดินลูกรัง (จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้มลิงบ้านบารมีและอาคารประกอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง