โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529055]

โครงการชลประทานกาญจนบุรี 
67029488374 
ซื้อหินใหญ่ (จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้มลิงบ้านบารมีและอาคารประกอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง