โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529056]

โครงการชลประทานนราธิวาส 
M67030001048 
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านเกียร์ (ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส