โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529057]

โครงการชลประทานนราธิวาส 
M67030001018 
จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ ๓ โครงการพรุบาเจาะ - ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส