โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529058]

โครงการชลประทานนราธิวาส 
67039005340 
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของงงานบริหารการส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 140,000 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง