โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529059]

โครงการชลประทานลำปาง 
M67030001230 
ซื้อวัสดุประเภทเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบจาง - สองแคว ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง