โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529060]

โครงการชลประทานลำปาง 
M67030000796 
ซื้อวัสดุประเภทเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ สำหรับงานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) งานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น (ฝายพับได้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง