โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529062]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
67039016686 
ซื้อกรรไกร ขนาด ๘ นิ้ว ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม(แพ็ค ๕ รีม)และอื่น ๆ จำนวน ๑๗ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๐๐/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง