โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529063]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
67039018139 
ซื้อเทปโฟมกาว ๒ หน้า หน้ากว้าง ๒๔ mm. ยาว 3 m ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม และอื่น ๆ จำนวน ๑๕ รายการ ของงานซ่อมแซมบานประตู ทรบ. ปากคลองและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๐๐ กม อ่างเก็บน้ำโอบก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๐๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง