โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529064]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
67039019161 
ซื้อน้ำยาลบคำผิด ๑๒ ml คละสี กล่อง ๑๒ ชิ้น ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม (แพ็ค ๕ รีม) และอื่น ๆ จำนวน ๑๓ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองไม้งาม(เก่า) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๐๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง