โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529065]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
67039016894 
ซื้อสันรูดพลาสติก A๔/๕ MM (๑๒ อัน/แพ็ค) คละสี และอื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ งานซ่อมแซมลาดคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำลำตะโคง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๑๖/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง