โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529066]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
67039014479 
ซื้อเทปโฟมกาว ๒ หน้า หน้ากว้าง ๒๔ mm (ความยาว ๓ ม.) และอื่นๆ จำนวน ๒๙ รายการ งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ระยะทาง ๐.๑๐๐ กิโลเมตร ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๑๕/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง