โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [529067]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
67039014026 
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม(แพ็ค ๕ รีม),กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๓ ๕๐๐ แผ่น และอื่น ๆ จำนวน ๑๔ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยตาเกา (ปรับปรุง) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์(คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๔๙๙/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง