โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [55658]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 
62037506610 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กระบะพลาสติกผสมปูนหนา ๕ มม. ขนาด ๘๑x๑๐๖x๓๐ ซม. และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุง ทรบ.บึงมาย ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง