โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [56150]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
62037538245 
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) ประเภทไม้เนื้ออ่อนแปรรูปโรงเลื่อยจักรขนาดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ งานระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ชำนิ) ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๒๙๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง