โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [56151]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
62037537181 
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) ประเภทไม้เนื้ออ่อนแปรรูปโรงเลื่อยจักรขนาดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ งานระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ลำปลายมาศ) ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๒๙๐/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง