โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [57672]

โครงการชลประทานตราด 
M62040004387 
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งและอื่นๆรวม 3 รายการสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบสูงน้ำบ้านอ่าวใหญ่