โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [57673]

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
62047085392 
ซื้อกระบะทาสี และอื่น ๆ จำนวน ๔๗ รายการ งานซ่อมแซมระบบระบายน้ำ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง