โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [57674]

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
62047082302 
ซื้อโถส้วมชักโครก และอื่น ๆ จำนวน ๕๔ รายการ งานปรับปรุงอาคารเก็บปุ๋ย งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ค่าสิ่งก่อสร้าง กปร.๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง