โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [57676]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
M62040004589 
ซื้อเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม SR - ๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙)ขนาดต่างๆ และเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กข้ออ้อย SD - ๔๐ (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ขนาด ศก. ๑๒ มม.จำนวน ๓,๐๐๐ เส้น จำนวน ๓ รายการ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)