โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6707]

โครงการชลประทานยะลา 
61097589171 
ซื้อหินย่อยเบอร์ 1,และหินใหญ่ ของงานซ่อมแซมฝายคลองท่าธง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โครงการชลประทาน (ชคป.) ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง