โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6709]

โครงการชลประทานภูเก็ต 
61097592436 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง