โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6711]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 
61097170676 
ประกวดราคาซื้อลวดผูกเหล็กและอื่นๆ รวมจำนวน 8 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)