โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6714]

โครงการชลประทานชุมพร 
61097589765 
ซื้อซื้อไม้ไผ่ และวัสดุอื่นๆ เลขที่ ฉจซ.๓๒๓/๒๕๖๑ งานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง