Displaying 124461 - 124470 of 125469
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 61097169563 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จที่ผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (มอก.213-2552) ลป.12/2562 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-RMC กม.3+842-4+842 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 61097162211 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จที่ผสมจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (มอก.213-2552) ลป.10/2562 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R-RMC กม.1+000-3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 61097167384 ซื้อดินเหนียวปนทราย ตาม SPEC. ลป.11/2562 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-RMC กม.3+842-4+842 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 61097173156 ซื้อดินเหนียวปนทราย ตาม SPEC ลป.7/2562 งานซ่อมแซมคลอง RMC กม.57+800-60+670 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 61097167417 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.213-2552) ลป.8/2562 งานซ่อมแซมคลอง RMC กม.57+800-60+670 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 61097176108 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ PAJERO SPORT ชป.022-1455 (กจ.780) ลป.611/2561 งานปรับปรุงถนนบริเวณหัวงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานชัยภูมิ 61097217689 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เฉพาะเนื้อน้ำมัน จำนวน ๑ รายการ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการฝายบ้านสำราญ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) บ้านสำราญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานชัยภูมิ 61097216033 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เฉพาะเนื้อน้ำมัน จำนวน ๑ รายการ ค่าควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโสกหว้า บ้านโสกหว้า ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการชลประทานชัยภูมิ 61097221853 ซื้อถังตักน้ำเหล็กอาบสังกะสี เบอร์ 16 และอื่นๆ จำนวน 38 รายการ งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 61087620259 ซื้อหินใหญ่คัดขนาดคละ ๐.๑๕-๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ รายการ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำยัง กม.๑๗+๐๐๐) ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/09/2018
นับ: 10