Displaying 124461 - 124470 of 148807
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานพิษณุโลก 61107309954 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายบ้านปากรองพร้อมขุดลอก ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (คป.พิษณุโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/11/2018
โครงการชลประทานพิษณุโลก 61107309954 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายบ้านปากรองพร้อมขุดลอก ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (คป.พิษณุโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/11/2018
สำนักงานชลประทานที่ 4 61117013832 ประกวดราคาจ้างจัดทำเครื่องกว้าน - บานระบายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (สชป.๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/11/2018
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 61107131836 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/11/2018
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 61107131798 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/11/2018
สำนักงานชลประทานที่ 4 61117013832 ประกวดราคาจ้างจัดทำเครื่องกว้าน - บานระบายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (สชป.๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/11/2018
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 61117039349 ประกวดราคาซื้อวัสดุผสมคอนกรีต และอื่นๆ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/11/2018
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 61117015893 ประกวดราคาซื้อวัสดุผสมคอนกรีต และอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/11/2018
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 61117017151 ประกวดราคาซื้อวัสดุผสมคอนกรีต และอื่นๆ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/11/2018
โครงการชลประทานน่าน 61117052381 ซื้อมอก.1267-2544 น้ำมันดีเซล -มอก.1269-2544 น้ำมันเบนซิน จำนวน 2 รายการ เลขที่ นน.132/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/11/2018
นับ: 10