Displaying 135411 - 135420 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 61117250502 ซื้อประตูน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ AIR VALE ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/11/2018
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 61117247069 จ้างซ่อมแซมทางลำเลียงและระบบส่งน้ำฝายไสเตาอ้อยฯ ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/11/2018
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 61107281883 ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุประกอบการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน กม.1+310 (บ้านพักครูโรงเรียนนางเอื้อยวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/11/2018
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 61107274113 ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุประกอบการก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำแยกขวา กม.0+000-1+500 ฝายคลองขุดด้วน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 61117096964 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/11/2018
โครงการชลประทานชัยภูมิ 61117252348 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (จำนวน ๑ รายการ) โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านศรีสวรรค์ ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 61117057132 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 16/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 61117118743 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันคลองระบายน้ำสาย 14 ฝั่งซ้าย กม.0+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ (คบ.โก-ลก) โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 16/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 61117121269 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ทรบ.ประกอบคันคลองระบายน้ำสาย 14 ฝั่งซ้าย กม.3+520 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ (คบ.โก-ลก) โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 16/11/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 61117216882 ซื้อแคล้มป์ออนมิเตอร์ และอื่นๆ จำนวน 9 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมระบบมอเตอร์ไฟฟ้า รั้วและทุ่นลอยรอกันสวะสถานีสูบน้ำโคกกูแว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/11/2018
นับ: 10