Displaying 144371 - 144380 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 61107309878 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/10/2018
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 61107309803 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/10/2018
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 61107309724 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/10/2018
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 61107309411 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/10/2018
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 61107324194 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (ระยะที่ ๓) จังหวัดพัทลุง (สจจ.๓๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/10/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61107327685 ซื้อจอบขุดดินพร้อมด้ามไม้ และวัสดุอื่นๆ เลขที่ ฉจซ.๐๑๙/๒๕๖๒ งานซ่อมแซมฝายบ้านเหมืองทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/10/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61107084569 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑ และวัสดุอื่น ๆ เลขที่ EB (ซ) ๐๖/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 30/10/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61107086210 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เลขที่ EB (ซ) ๐๗/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 30/10/2018
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 61107049111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันคลอง 1 ซ้าย สายใหญ่ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทาง 5.040 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 30/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 61107228885 ซื้อหญ้าคาพื้นเมืองและอื่น ๆ รวม 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/10/2018
นับ: 10