Displaying 146491 - 146500 of 294636
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 62117487118 ประกวดราคาซื้อรอกสลิงไฟฟ้าขนาด 10 เมตริกตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม 1 งาน สำหรับงานประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สกก.12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62117478484 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลข ชป 041-5107 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 62107279851 ประกวดราคาซื้อซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ แบบตะเข็บเกลียว ชั้นคุณภาพ ค ตามมาตรฐาน มอก.427-2531 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม 42 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 29.272 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62117149443 ประกวดราคาเช่าปั้นจั่นยกของแบบหอสูง (Tower crane) ความยาวแขนไม่น้อยกว่า 70 ม. สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500 - กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62117063253 ประกวดราคาจ้างผสมคอนกรีต จำนวน 1 รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+500 ถึง กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สงขลา M62110025418 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ และอื่นๆ รวม 9 รายการ งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (สพญ.11) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 62117487526 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ จำนวน 16 รายการ สำหรับงาน งานรังวัดวางแนวฯ งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานพังงา 62117491071 จ้างทำไวนิลพิธีส่งมอบ-รับมอบงานการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 62117480419 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็กขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่น หรือ เครน (Crane) 3 ตัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 62117481657 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
นับ: 10