Displaying 146501 - 146510 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 62117177166 ซื้อหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำแจงงาม ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 62117178551 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชเจือปน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำแจงงาม ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 62117174355 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จำนวน 500 ตร.ม. โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62117486050 ซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า ตาม SPECIFICATIONS เลขที่ S 523 1101 0308 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด (ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2563 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 62117329551 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่น ๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำแจงงาม ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (คป.สุพรรณบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ M62110025947 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน อะไหล่ น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับงานปรับปรุง ปตร.ปลายคลองท่าตอ ขนาด 4.00 ม. จำนวน 1 บาน ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร(คบ.ภาษีเจริญ) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 62117329551 ประกวดราคาซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่น ๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำแจงงาม ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี (คป.สุพรรณบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานลำปาง 62117487938 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก. 1267-2544 จำนวน 1 รายการ งานแก้มลิงหนองกระทุ่งปงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานลำปาง 62117484306 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก. 1267-2544 จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำแม่ทะ โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานลำปาง 62117487127 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระยะทาง 3,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
นับ: 10