Displaying 146511 - 146520 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ M62110025930 ผานบุกเบิก (สำหรับรถฟาร์ม ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ M62110025974 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อมส่วนต่อพ่วง จำนวน 4 รายการ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62117476948 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่ EB คภฟ.ซ.1/2563 (คศ.ภูฟ้าพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 62117480098 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ เลขที่สชป.ลพ.04/2563 (คบ.ลำพระเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานเลขานุการกรม 62117452646 ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานเลขานุการกรม 62117396165 จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดกระดาษ ยี่ห้อ Perfecta จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62117476948 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่ EB คภฟ.ซ.1/2563 (คศ.ภูฟ้าพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง M62110025348 ซื้อบานฝาท่อรับน้ำทางเดียวและเครื่องยกพร้อมเพลา [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 62107351998 ประกวดราคาซื้อซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรักษาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก จำนวน 12 รายการ เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่ พด.(EB.ซ)21/2563 (สบอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานชัยภูมิ 62117205798 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ โครงการชลประทานชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
นับ: 10