Displaying 146521 - 146530 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 62117159595 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ ของแผนงานประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสงขลา E62110013251 ซ่อมแซม ทรบ.บ้านนากัน พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสงขลา E62110013264 ซ่อมแซมฝายสำนักเอาะพร้อมระบบท่อส่งน้ำ หมู่บ้านสำนักเอาะ ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสงขลา E62110013263 ซ่อมเเซมท่อส่งน้ำฝายบ้านน้ำเชี่ยว หมู่บ้านน้ำเชี่ยว ตำบลเขาเเดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสงขลา E62110013260 ซ่อมแซมฝายทุ่งไพลพร้อมขุดลอกตะกอนดิน บ้านทุ่งไพล ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสงขลา E62110013259 ซ่อมแซม ทรบ.บ้านสวนโอน พร้อมขุดลอกตะกอนดิน หมู่บ้านสวนโอน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสงขลา E62110013257 ซ่อมแซมฝายคลองมุยง พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสงขลา E62110013255 ซ่อมแซม ทรบ.บ้านนาบ้านไร่ พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสงขลา E62110013253 ซ่อมแซมฝายคลองระไมล์ พร้อมขุดลอกตะกอนดินหมู่บ้านบ้านโหนด ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสงขลา E62110013248 ซ่อมแซม ทรบ.ปลักแรด พร้อมขุดลอกตะกอนดิน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 29/11/2019
นับ: 10