Displaying 146541 - 146550 of 294904
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62117449568 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ขนาด ๑.๕ นิ้วx๓ นิ้วx๔.๐๐ ม. จำนวน ๒๘๓ ท่อน จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน ๕,๓๒๐ ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
โครงการชลประทานมหาสารคาม 62117118084 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหมายเลข 6202 1001 0035 และอื่น ๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 62117409512 จ้างซ่อมเปลี่ยนกรวยดอกลำโพงพร้อมวอยส์ตู้ลำโพง 2 ทาง ยี่ห้อ ELECTRO-VOICE จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 62117304480 ซื้อแบตเตอรี่ใช้สตาร์ตชนิดตะกั่ว - กรด ความจุ 12 V. 100 Ah. จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 62117378379 ซื้อมอเตอร์ระบายความเย็น ขนาด 1/15 Hp 220V 3 สปีด ชนิดสองแกน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
สำนักงานชลประทานที่ 5 62107334499 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 04/12/2019
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 62107328294 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (6 คัน) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่ EB.ซ.1/2563(สบอ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 04/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว 62117320101 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา (รวม 1 รายการ) เลขที่ พทบ.4/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 04/12/2019
สำนักบริหารโครงการ 62117489676 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฝ่ายบริหารทั่วไป และห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
สำนักบริหารโครงการ 62117491601 ทำตรายางชนิดและขนาดต่าง ๆ ตามแบบที่แนบ [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 04/12/2019
นับ: 10