Displaying 146561 - 146570 of 235709
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 62047279359 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมปากคลองส่งน้ำสายซอย ๖ ขวา ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 62047279865 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 357 มอก.1267-2544 และ แก๊สโซฮอล์ 91 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 62047275799 ซื้อกระบอกไฟฉาย - ลวดผูกเหล็ก รวม ๑๗ รายการ โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ 3L-RMC กม.2+000 - 18+068 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 62047277266 ซื้อยางนอกรถยนต์ - ยางรอง รวม ๓ รายการ โครงการฝายกั้นลำน้ำลำพะยัง(บ้านจอมทอง) ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 62047282948 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถขุดบูมยาว ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น K+Q+ LC-II รถ.๕๙๕ ระบบเครื่องยนต์ รวม ๒๐ รายการ โครงการฝายห้วยยาง ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62047279807 จ้างเหมาบริการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (นายสุขเสวย ใยลีอ่าง) งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (งบกปร.๖๒) งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62047278745 จ้างเหมาบริการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (นางสาวไกรทอง ศรีทิน) งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (งบกปร.๖๒) งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62047277304 จ้างเหมาบริการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (นางสาวมุชิตา มุงคุณ) งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (งบกปร.๖๒) งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62047284966 จ้างเหมาบริการ โครงการงานป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่ศูนย์ฯ ภูพาน (นายทรงพล แสงใสแก้ว) งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (งบกปร.๖๒) งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62047283998 จ้างเหมาบริการ โครงการงานป้องกันรักษาป่าในเขตพื้นที่ศูนย์ฯ ภูพาน (นายคำตา วงค์นาบาล) งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (งบกปร.๖๒) งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
นับ: 10