Displaying 146561 - 146570 of 147030
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 61097168333 ซื้อไขข้น NLGI2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 15 61097099201 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม/ตรม. และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 15 61097089024 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม/ตรม. และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานเพชรบุรี 61097160964 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ หรือ ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙ รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61097155341 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ ฉจซ.๓๐๕/๒๕๖๑ (งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพวังทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61097160300 ซื้อโพสต์อิท และวัสดุอื่นๆ เลขที่ ฉจซ.๓๐๘/๒๕๖๑ (งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหลังสวนและลำน้ำสาขา ระยะที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61097156241 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ ฉจซ.๓๐๗/๒๕๖๑ (งานค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองสายซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61097155850 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ ๓๐๖/๒๕๖๑ (โครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุน รร. ตชด.บ้านตะแบกงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61097159662 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กเหนียว และวัสดุอื่น ๆ เลขที่ EB (ซ) ๕๔/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61097156241 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ ฉจซ.๓๐๗/๒๕๖๑ (งานค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานคลองส่งน้ำสายใหญ่คลองสายซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
นับ: 10