Displaying 146561 - 146570 of 295080
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 62127086946 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดไม่ต่ำกว่า 210 กก./ตร.ซม. มอก.213-2552 จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7,500 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 62127082866 ประกวดราคาซื้อดินลูกรังพร้อมเกรดบดอัด จำนวน 1 รายการ ของงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 10.84 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 62127079293 ประกวดราคาซื้อดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองระบายน้ำ D3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 62127088142 ประกวดราคาซื้อเครื่องยกขนาด 1,750 กก. และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จำนวน 59 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 62127089330 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 ตาม Spec หมายเลข S 1505-0899-0162 จำนวน 1 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127018739 ซื้อถังหิ้วปูน PVC จำนวน 8 รายการ ของงานซ่อมแซมหัวงานสถานีโรงสูบน้ำที่ 2 จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127018643 ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมหัวงานสถานีโรงสูบน้ำที่ 2 จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127043211 ซื้อพลั่วแทงดินพร้อมด้าม จำนวน 12 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 กม.8+100 จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127025284 ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมหัวงานสถานีสูบน้ำปลายคลองทองอยู่ จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127024704 ซื้อลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14 ของงานซ่อมแซมหัวงานสถานีโรงสูบน้ำที่ 2 จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
นับ: 10