Displaying 146571 - 146580 of 147030
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานชุมพร 61097155341 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ ฉจซ.๓๐๕/๒๕๖๑ (งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเทพวังทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61097160300 ซื้อโพสต์อิท และวัสดุอื่นๆ เลขที่ ฉจซ.๓๐๘/๒๕๖๑ (งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหลังสวนและลำน้ำสาขา ระยะที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานชุมพร 61097159662 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กเหนียว และวัสดุอื่น ๆ เลขที่ EB (ซ) ๕๔/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานระนอง 61097166663 ซื้อตะขอ ป.ปลา ๖ นิ้ว และรายการอื่น ๆ รวมจำนวน ๒๔ รายการ สำหรับซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองละอุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ (คป.ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานระนอง 61097158742 ซื้อหญ้านวลน้อย และรายการอื่น ๆ รวมจำนวน ๔๖ รายการ สำหรับงานปรับปรุงฝายคลองบางไทร (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ (คป.ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานระนอง 61097163488 ซื้อหญ้านวลน้อย และรายการอื่น ๆ จำนวน ๓๓ รายการ สำหรับงานอาคารบังคับน้ำห้วยนายร้อยพร้อมระบบส่งน้ำ (คป.ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการชลประทานระนอง 61097158742 ซื้อหญ้านวลน้อย และรายการอื่น ๆ รวมจำนวน ๔๖ รายการ สำหรับงานปรับปรุงฝายคลองบางไทร (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ (คป.ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 61097165420 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 (ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองชุมพร วัดวังไผ่) ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 61097163167 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 (อ่างเก็บน้ำหุบเฉลาพร้อมระบบส่งน้ำ) ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 61097163167 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 (อ่างเก็บน้ำหุบเฉลาพร้อมระบบส่งน้ำ) ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
นับ: 10