Displaying 146581 - 146590 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 2 62117438978 จ้างจ้างผลิตสื่อนิทรรศการป้ายประชาสัมพันธ์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานชลประทานที่ 2 62117439667 จ้างผลิตสื่อนิทรรศการป้ายประชาสัมพันธ์ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานชลประทานที่ 2 62117434615 จ้างผลิตวีดิทัศน์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานชลประทานที่ 2 62117414694 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และอื่นๆ รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 62117397704 ซื้อน้ำมันเครื่อง ไดนามิค เซมิ ซินเธติค (๖ ลิตร) และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ สำหรับงานโครงการปรับปรุงคลองชักน้ำ แม่น้ำปิง-ยม คลอง ๒L-MC ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (คบ.ท่อทองแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
กองพัสดุ M62110022723 ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ รวม 123 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 62117324498 ซื้อGeotextile และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ 07/2563 ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62117261980 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ (พร้อมพนักงานขับ) สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ จ.4/2563 สบค. [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 สุราษฎร์ธานี 62117105074 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวม 5 รายการ สำหรับงานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 28/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 สุราษฎร์ธานี 62117099347 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวม 3 รายการ สำหรับงานคลองส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 28/11/2019
นับ: 10