Displaying 146591 - 146600 of 294916
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 62117085145 ประกวดราคาซื้อซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 180 กก./ตร.ซม. (รูปลูกบาศก์) จำนวน 1 รายการ งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 17 M62120001736 ก่อสร้างคันกั้นน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ของโครงการคันกั้นน้ำเค็มบ้านเกาะหม้อแกง (ระยะที่ 2) ระยะทาง 1,358 เมตร ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (คส.ชป.17) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 03/12/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 62117128662 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานดินคูส่งน้ำด้วยเครื่องจักร งานปรับปรุงจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 4 ) ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D2] เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 62117128746 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จผสมกับที่ ประเภทที่ 1 ชั้นคุณภาพ C14.5/18 รวม 1 รายการ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 4 ) ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D2] เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62117080261 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ประเภท 1 จำนวน 1 รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 7.43 ล้าน ลบ.ม. (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62117083640 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานระเบิดหินบ่อก่อสร้างพร้อมขนย้าย จำนวน ๑ งาน สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๕๘ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62117487946 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลต่างๆ จำนวน ๑ งาน สำหรับระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก ความยาว ๑๕.๓๙๗ กม. ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 62127035608 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/12/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62117487946 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลต่างๆ จำนวน ๑ งาน สำหรับระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก ความยาว ๑๕.๓๙๗ กม. ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
โครงการชลประทานปราจีนบุรี 62127027690 ซื้อหลังเต่า Duralite และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/12/2019
นับ: 10