Displaying 146601 - 146610 of 294889
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานกำแพงเพชร 62127042940 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD (มอก.1267-2544) (รวม 1 รายการ) (คป.กำแพงเพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/12/2019
โครงการชลประทานกำแพงเพชร 62127041824 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD (มอก.1267-2544) -น้ำมันหล่อลื่นดีเซล D3 พลัส บรรจุขนาด 1 ลิตร (รวม 2 รายการ)(คป.กำแพงเพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/12/2019
โครงการชลประทานกำแพงเพชร 62127038638 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD (มอก.1267-2544) (รวม 1 รายการ) (คป.กำแพงเพชร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/12/2019
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 62127031285 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 62127039079 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 62127035795 ประกวดราคาซื้อซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62117044085 ประกวดราคาซื้อซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ รวม 7 รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (EB.ซ.บธ.04/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62117060954 ประกวดราคาซื้อซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ รวม 10 รายการ ของงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาและดาดคอนกรีตท้ายท่อส่งน้ำเข้านาเกษตรแปลงใหญ่วัดพระแก้ว คลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรงุรักษาบรมธาตุ (EB.ซ.บธ.05/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62117025189 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ รวม 7 รายการ ของงานซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-2 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (EB.ซบธ.01/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62127007163 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่ EB คภฟ.ซ.3/2563 (คศ.ภูฟ้าพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2019
นับ: 10