Displaying 196181 - 196190 of 203382
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครพนม 61087691192 ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งแพเหล็กและเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ของงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอุ่มไผ่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 20/09/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61097527286 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ นพ.๑๒๔๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ งานอาคารบังคับน้ำแก้มลิงห้วยบ่อ จังหวัดนครพนม(คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 61097411106 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสาย 16 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 20/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 61097411267 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสาย 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 20/09/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61097524522 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ เลขที่ นพ.๑๒๔๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ งานปรับปรุงถนนลาดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61097522341 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.1234/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 งานปรับปรุงถนนราดยาง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61097519647 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.1233/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 งานปรับปรุงถนนราดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61097517991 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.1232/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 งานปรับปรุงถนนราดยาง บนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61097523118 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.1237/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 งานปรับปรุงถนนราดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61097516122 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.1231/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561 งานปรับปรุงถนนราดยาง บนทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/09/2018
นับ: 10