Displaying 11 - 20 of 147026
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 62117204081 ซื้อไม้ยูคา รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107152446 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1,190 ลบ.ม. สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี (สกก.๙ ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107152387 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1,075 ลบ.ม.สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 2.09 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว (สกก.๙ ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชุมพร M62110011865 จ้างก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งบ้านหาดแตง จำนวน 1 งาน [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 62117188343 ประกวดราคาซื้อดินถมที่-เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1) ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 62117214091 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ-ไม้สต๊าฟ 4 เมตร แบบพับ รวม 6 รายการ เลขที่ พด.สจจ.1/007/2563 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 62117197552 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU TFR ๘๕ HGA ๙ C (M) ชป.๐๒๒-๑๓๕๗ รวม 2 รายการ สำหรับงาน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าบริหาร) แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรฯ (คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 สุราษฎร์ธานี 62117105074 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวม 5 รายการ สำหรับงานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 สุราษฎร์ธานี 62117099347 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวม 3 รายการ สำหรับงานคลองส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 สุราษฎร์ธานี 62117209638 ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงพร้อมตอกและอื่น ๆ รวม 6 รายการ สำหรับงานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
นับ: 10