Displaying 11 - 20 of 725372
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานกาญจนบุรี 66059524597 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ (งานก่อสร้างฝายทดน้ำนางนาวล พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานกาญจนบุรี 66059508487 ซื้อกระสอบทราย และอื่นๆ (ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยหลุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 66069019939 ซื้อวัสดุสนาม รวม 17 รายการ สำหรับงานบำรุงรักษาทางลำเลียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ระยะทาง 10.850 กิโลเมตร ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท(คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 66069020082 ซื้อวัสดุสนาม รวม 26 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท (คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66049325616 ประกวดราคาซื้อเหล็กเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กข้ออ้อยSD - ๔๐ (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ขนาดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ งานซ่อมแซมคลองเชื่อมลำมาศ-อ่างหนองทะลอก พร้อมอาคารประกอบ ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง ๒+๐๐๐ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.ซ.บร.๑๕/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069022474 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A2 กม.0+000-2+900 ระยะ 2.900 กิโลเมตร ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069022298 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันพนังห้วยเชียงส่งฝั่งซ้าย จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069021957 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-25544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A1 กม.31+000-42+000 ระยะ 11 กิโลเมตร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069021493 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลอง 2L-RMC กม.0+280-9+863 เป็นช่วงๆ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 66069006990 ประกวดราคาซื้องานวัสดุสำเร็จรูป งานซ่อมแซมอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี (คป.อุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/06/2023
นับ: 10