Displaying 11 - 20 of 462827
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64107163746 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวม 1 รายการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 15/10/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 64107164488 ซื้อถุงมือ (ทำด้วยด้ายดิบ) และอื่นๆ จำนวน 24 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/10/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 64107164300 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๖ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/10/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 64107164322 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๖ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/10/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 64107164364 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 6 (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/10/2021
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 64107164378 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๖ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/10/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64107115703 ซื้อแผ่นไม้อัดชนิดใช้ภายนอก โครงการฝายบ้านกุดเวียน พื้นที่รับประโยชน์ 310 ไร่ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/10/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64107116133 ซื้อแผ่นยางกันน้ำซึม Type B และท่อเหล็กอาบสังกะสี โครงการฝายบ้านกุดเวียน พื้นที่รับประโยชน์ 310 ไร่ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/10/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64107116878 ซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โครงการฝายบ้านกุดเวียน พื้นที่รับประโยชน์ 310 ไร่ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/10/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64107117313 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 โครงการฝายบ้านกุดเวียน พื้นที่รับประโยชน์ 310 ไร่ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/10/2021
นับ: 10