Displaying 11 - 20 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63087357596 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดหาดินและดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ที่กรมชลประทานกำหนด จำนวน 1 งาน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานเพชรบุรี 63097615800 ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และรายการอื่นๆ รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
โครงการชลประทานเพชรบุรี 63097592649 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรับแรงกดดันสูงสุด ๑๘๐ กก./ซม. โดยการทดสอบแท่งคอนกรีตมาตรฐาน รูปทรงกระบอก ๑๕ x ๓๐ ซม. รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 63097621541 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 26 รายการ สำหรับงานแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 2.200 ล้าน ลบ.ม โครงการแก้มลิงบ้านท่าเสา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63097613719 ซื้ออะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง รวม 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 63097615692 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ งานปรับปรุงงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนระยะที่ 2 พื้นที่ 660 ไร่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63087357596 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดหาดินและดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ที่กรมชลประทานกำหนด จำนวน 1 งาน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 63097607006 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00 x 7.40 เมตร จำนวน 4 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ (ระยะ 2) ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ(เพิ่มเติม)(สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 63097589897 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 5 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์(เพิ่มเติม)(สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 63097604032 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 8.00 x 8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตูระบายน้ำบ้านศาลาพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์(สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/09/2020
นับ: 10