Displaying 11 - 20 of 144483
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 M62100013296 วัสดุทำความสะอาด (งานบ้าน-งานครัว) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62107139362 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107128032 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107127788 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107129488 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107128600 ซื้อกล้องระดับกำลังขยาย 30 เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107128276 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107126574 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก M62100012817 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก M62100012723 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/10/2019
นับ: 10