Displaying 11 - 20 of 401072
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 64057095410 ซื้อน้ำมันดีเซลบี๗ คุณภาพตาม มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๒+๕๐๐ สพญ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 64057094204 ซื้อแฟ้มปกแข็งเจาะข้างและอื่นๆ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 64057007752 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม และอื่นๆ (รวม 14 รายการ) สำหรับงานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะที่ 2 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (สจจ.13) เลขที่ ฉง.(ซ.)/83/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานลพบุรี 64047370343 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ขนาดคละ 15-30 ซม.(ตาม SPEC กรมฯ)และอื่น ๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างฝายหินลาดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี [W2] เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 64057094204 ซื้อแฟ้มปกแข็งเจาะข้างและอื่นๆ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 64057091528 เช่าเครื่องจักรกลงานดินพร้อมคนขับ รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 64057089219 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานนราธิวาส 64057049398 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์บรรทุก 2 ตอน ยี่ห้อ MITSUBISHI TRITON ชป. 041-4227 ทะเบียน กค 2879 นราธิวาส จำนวน 16 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายไอร์บาลอ อันเนื่องมาจาพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 775 ไร่ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการชลประทานนราธิวาส 64057049774 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์บรรทุก 2 ตอน ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO ชป.041-4769 ทะเบียน กง 1365 นราธิวาส จำนวน 22 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านน้ำตก (ปชด.) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ( คป.นราธิวาส ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64037436737 ประกวดราคาจ้างทำบานระบายพร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง 8.200 กิโลเมตร ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/05/2021
นับ: 10