Displaying 11 - 20 of 125469
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087197335 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป. 041-3502 บห.1534 ขอนแก่น และอื่นๆจำนวน 13 รายการ งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087326929 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087202549 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป.052-0231 ทะเบียน 2บ-5933 และอื่นๆจำนวน 8 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฝั่งแดง 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087205961 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป. 041-2566 ทะเบียน บต 6372 อุบลราชธานี และอื่นๆจำนวน 14 รายการ งานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ประตูระบายน้ำ แก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087181239 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆจำนวน 11 รายการ งานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087180115 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล PTT D3 PLUS [SAE40] ขนาดจุถังละ 200 ลิตร พร้อมภาชนะบรรจุ มอก.356-2541 และอื่นๆจำนวน 7 รายการ โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ บ.หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานสุรินทร์ 62087343591 จ้างเหมาบริการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมการต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เเละจังหวัดบุรีรัมย์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087342387 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544 และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานขุดลอกหนองคำร่วงคุ บ.หนองแข้ ม.2 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087342387 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544 และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานขุดลอกหนองคำร่วงคุ บ.หนองแข้ ม.2 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087326929 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/08/2019
นับ: 10