Displaying 11 - 20 of 656263
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 65127165347 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 8,400 ลิตร สำหรับงานฝายน้ำฝางลูกที่ 9 (ฝายป่าบงกาวิละ) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานชลประทานที่ 12 65117532741 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำท่ากวย ระยะที่ 2 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65127135131 ประกวดราคาซื้อดินถมที่ รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65127135407 ประกวดราคาซื้อหินคลุก รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65127135252 ประกวดราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการชลประทานกาญจนบุรี 65117327470 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ (ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายบ้านยางสูง ระยะ 3 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานชลประทานที่ 12 65117532741 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำท่ากวย ระยะที่ 2 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65127165805 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 09/12/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 65127172696 ประกวดราคาจ้างทำเสาเข็มพืด ขนาด 400x125x13 มม. ยาว 6.00 เมตร พร้อมตอก สำหรับงานประตูระบายน้ำห้วยกองสี ระยะที่ 1 พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (คบ.กุมภวาปี) เลขที่ EB.กป.(จ)008/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65127135131 ประกวดราคาซื้อดินถมที่ รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 09/12/2022
นับ: 10