Displaying 11 - 20 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 64077365759 ซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงยาว9 เมตรและอื่นๆรวมจำนวน19รายการของฝ่ายก่อสร้างที่3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4 งานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบความจุ ๗.๓๓ ล้านลบ.ม.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/07/2021
โครงการชลประทานนครราชสีมา 64077445507 จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งบานฝาท่อและเครื่องยกพร้อมเพลา งานขุดลอกแก้มลิงหนองปรือแก้ว พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองปรือแก้ว ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 352,500 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/07/2021
โครงการชลประทานนครราชสีมา 64077445186 จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา งานปรับปรุงระบบคลองผันน้ำลำห้วยแอก-บึงกระโตน พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/07/2021
โครงการชลประทานนครราชสีมา 64077446115 จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งบานระบายและเครื่องยกพร้อมเพลา งานแก้มลิงหนองกุดเวียน พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกัก 0.30 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/07/2021
สำนักงานชลประทานที่ 16 64077371192 ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร ใช้สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/07/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 64077357048 ซื้อกล่องลวดเหล็กอาบสังกะสีถักเป็นตาข่าย ขนาด ๓.๐๐ x ๒.๐๐ x ๐.๓๐ ม. (MATTRESSES) และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ ฝายบ้านพงเสลียง ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 27/07/2021
โครงการชลประทานน่าน 64077494926 ซื้อตะปูเหล็กหัวกลม- ถุงปุ๋ย จำนวน 44 รายการ เลขที่ นน.522/2564 (คป.น่าน) สำหรับงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านสบขุ่น (บ้านดอยติ้ว) ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา (ฝายสบขุ่นพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอยติ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/07/2021
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 64077334037 ซื้องานป้องกันการกัดเซาะ งานอาคารบังคับน้ำลำห้วยหอย พร้อมขุดลอก ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (คป.อุบลราชธานี) โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 27/07/2021
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 64077335747 ซื้องานคอนกรีต อาคารบังคับน้ำลำห้วยฝาแป้น ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (คป.อุบลราชธานี) โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 27/07/2021
โครงการชลประทานเชียงราย 64077492985 ซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ ของงานซ่อมแซมท้ายฝายถ้ำวอก ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 27/07/2021
นับ: 10