Displaying 234901 - 234910 of 294916
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 14 62017457143 ซื้อเลขที่ ฉ.๑๑๐ น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานชลประทานที่ 14 62017452145 ซื้อเลขที่ ฉ.๑๐๙ อะไหล่รถขุด ยี่ห้อ KATO รุ่น HD-๔๐๐G (รถ.๓๗๗) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานชลประทานที่ 14 62017498693 ซื้อเลขที่ ฉ.๑๑๒ น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 62027016193 ซื้อวัสดุสำเร็จรูปประกอบงานก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ฝายห้วยยาง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 62027016441 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร ฝายห้วยบังโกย ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 62027015041 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร แก้มลิงหนองหล่ม (กุดตะวัน) ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานชลประทานที่ 16 62027005791 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 62027017471 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร ฝายห้วยแฝก ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 62027010914 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 62027009128 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์อ๊อกเทน 95 จำนวน 3,600 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
นับ: 10