Displaying 234931 - 234940 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานศรีสะเกษ 62027005660 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ ประเภทปากลิ้นรางชั้นคุณภาพ คสล.๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. (มอก.๑๒๘-๒๕๔๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง 62017541774 จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองตอ ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62027005507 ซื้อลวดผูกเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.25 มิลลิเมตร (เบอร์18) และรายการอื่นๆรวม 11 รายการ ของงานฝายห้วยแก้วแมง ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62027006535 ซื้อแผ่นยางกันซึม (Rubber Water Stop) ชนิด B ขนาด 6 นิ้ว ความยาวม้วนละ 20 เมตร จำนวน 8 ม้วน และรายการอื่นๆรวม 12 รายการ ของงานฝายห้วยเสียว ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 62027005832 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉจ.127/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62017139826 ซื้อตะปูหัวกลมแบน และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔๓ รายการ ของงานทำนบดินบ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62017255488 ซื้อตะปูหัวกลมแบนและวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านห้วยไคร้จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 62017535015 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์และตัวก้ามปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 62027003415 ซื้อแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและอื่นๆจำนวน ๗๖ รายการ โครงการฝายห้วยก๊วล ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 62027002644 ซื้อแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและอื่นๆจำนวน ๗๖ รายการ โครงการฝายบ้านช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
นับ: 10